อันตรายภาษาอังกฤษ: ต้นเรื่องที่คุณควรรู้

5 เสียงอันตราย ในภาษาอังกฤษ

5 เสียงอันตราย ในภาษาอังกฤษ

Keywords searched by users: อันตรายภาษาอังกฤษ: ต้นเรื่องที่คุณควรรู้ บุคคลอันตราย ภาษาอังกฤษ, เป็นอันตราย ภาษาอังกฤษ, อันตรายมาก ภาษาอังกฤษ, ระวังอันตราย ภาษาอังกฤษ, อันตราย คือ, Dangerous, เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ภาษาอังกฤษ, อันตรายจาก

1. คำแปลของ อันตราย ในภาษาอังกฤษ

ในภาษาอังกฤษคำแปลของ อันตราย คือ dangerous. คำว่า อันตราย ใช้ในการพูดถึงสิ่งที่สามารถก่อให้เกิดความเสี่ยงหรืออันตรายต่อคนหรือสิ่งของได้ ซึ่งอาจเกิดขึ้นเนื่องจากการทำร้ายร่างกาย ความเสียหายทางจิตใจหรือความเสียหายทางวัตถุมากขึ้นกว่าปกติ

คำว่า อันตราย ใช้ในบทพูดทั่วไปและการใช้งานทางเทคนิคเพื่อเตือนให้คนรับรู้ถึงความเสี่ยงหรืออันตรายที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการรักษาความปลอดภัยและการดำเนินกิจกรรมต่างๆ

ในการแสดงความเสี่ยงหรืออันตรายในภาษาอังกฤษ บางครั้งอาจใช้คำอื่นๆ เช่น hazardous หรือ risky เพื่ออธิบายสิ่งที่เสี่ยงต่อการเกิดอันตราย อย่างไรก็ตามคำว่า อันตราย เป็นคำที่มีความหมายที่กว้างไปถึงและใช้ในบริบทต่างๆ เช่น งานอันตราย (dangerous job), สถานที่อันตราย (dangerous place), สถานการณ์อันตราย (dangerous situation) เป็นต้น

การใช้คำว่า อันตราย ในภาษาอังกฤษเป็นสิ่งสำคัญในการเสริมสร้างความตระหนักและการรับรู้ถึงความเสี่ยงและอันตรายในสิ่งต่างๆ ทั้งในชีวิตประจำวันและในงานอาชีพ การระมัดระวังเพื่อป้องกันและการรับมือกับสิ่งที่อาจเป็นอันตรายเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งในการสร้างสังคมที่ปลอดภัยและเจริญก้าวหน้าไปข้างหน้า

2. ความหมายและการใช้งานของคำว่า Danger

หมายความว่า danger ในภาษาไทยคือ อันตราย ซึ่งเป็นคำที่ใช้เพื่ออธิบายถึงสถานการณ์หรือสิ่งที่มีความเสี่ยงต่อความปลอดภัย หรืออาจเกิดความเสี่ยงต่อความเป็นชีวิตหรือสุขภาพของคน สัตว์ หรือสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ในบางกรณีคำว่า อันตราย ยังสามารถใช้เพื่ออธิบายถึงสิ่งที่อาจทำให้เกิดความเสียหายหรือผลร้ายใด ๆ เช่นกัน

การใช้งานของคำว่า อันตราย ในประเด็นต่าง ๆ มีหลายแง่มุม โดยทั่วไปแล้วมักจะใช้ในเชิงเตือนคำเตือนหรือการเตือนให้ระวังกับสถานการณ์ที่อาจเป็นอันตราย เช่น

 1. ป้ายเตือนความเสี่ยง: คำว่า อันตราย สามารถปรากฏบนป้ายเตือนเพื่อเตือนผู้คนให้ระวังกับสถานการณ์ที่มีความเสี่ยง เช่น ป้ายเตือนอันตรายในพื้นที่กำหนดของสถานที่อันตราย เช่น บริเวณก่อสร้าง สนามเป้าหมายการยิง หรือป้ายเตือนการใช้สารเคมีที่อันตราย

 2. การอธิบายความเสี่ยง: คำว่า อันตราย ยังใช้ในการอธิบายความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากสิ่งต่าง ๆ เช่น การอธิบายสภาพอากาศที่อันตราย เช่น พายุเข้ามาใกล้ฝั่ง หรือการอธิบายสภาพถนนที่อันตราย เช่น ถนนเลื่อนลื่นในช่วงฤดูฝน

 3. ในบทความหรือแหล่งข้อมูล: คำว่า อันตราย มักถูกใช้ในบทความวิชาการหรือแหล่งข้อมูลเพื่ออธิบายเกี่ยวกับความเสี่ยงทางภัยคุกคาม หรือสิ่งที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่มนุษย์ สัตว์ หรือสิ่งแวดล้อม เช่น บทความเกี่ยวกับการจัดการกับสิจทางการและการป้องกันอันตรายในอุตสาหกรรม การอภิปรายเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยในการทำงาน หรือการเตรียมความพร้อมในกรณีฉุกเฉิน

 4. การให้คำแนะนำ: คำว่า อันตราย สามารถใช้ในการให้คำแนะนำในกรณีที่มีความเสี่ยงต่อความปลอดภัย เช่น การให้คำแนะนำในการใช้งานเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่อาจเป็นอันตราย หรือการให้คำแนะนำในการจัดการกับสถานการณ์ที่อาจเกิดอันตราย เช่น การให้คำแนะนำในการจัดการกับไฟไหม้หรือการแท้งเรือ

 5. การเตือนภัย: คำว่า อันตราย ยังสามารถใช้เพื่อเตือนภัยในกรณีที่มีอุบัติเหตุหรือสถานการณ์ที่อันตรายเกิดขึ้น เช่น การใช้คำว่า อันตราย เพื่อเตือนและเรียกให้ผู้คนหรือสังคมรู้สึกตื่นเต้นและรู้สึกความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น

อันตรายเป็นคำที่มีความสำคัญในการสื่อสารเกี่ยวกับความเสี่ยงและความปลอดภัยในชีวิตประจำวัน การเข้าใจความหมายและการใช้งานของคำว่า อันตราย เป็นสิ่งสำคัญในการปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยให้เกิดขึ้นในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน

3. คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า อันตราย

คำว่า อันตราย เป็นคำที่ใช้ในภาษาไทยเพื่ออธิบายถึงสิ่งที่สร้างความเสี่ยงหรือความเสียหายต่อคนหรือสิ่งแวดล้อมได้ ซึ่งมีความหมายที่แท้จริงและที่ถูกต้องในบริบทต่างๆ อันตรายสามารถเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ความปลอดภัย ความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรือแม้แต่ชีวิตของบุคคลหรือสังคม

การเข้าใจคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า อันตราย จะช่วยให้เรามีความตระหนักและคำนึงถึงสิ่งที่อาจเป็นอันตรายและช่วยป้องกันการเกิดอุบัติเหตุหรือปัญหาต่างๆ ในชีวิตประจำวัน ดังนั้น จะมีคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า อันตราย ที่สามารถอธิบายถึงสิ่งต่างๆ ที่มีความเสี่ยงหรืออันตรายได้ ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็นหลายประเภทได้ดังนี้:

 1. คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับอันตรายสำหรับสุขภาพ:

  • เช่น เชื้อโรค ที่หมายถึงสิ่งจุลินทรีย์หรือสารที่สามารถก่อให้เกิดโรคได้
  • พิษ หมายถึงสารที่มีความเป็นอันตรายและสามารถทำให้เกิดผลกระทบต่อร่างกายหรือสิ่งแวดล้อมได้
  • อาการ หมายถึงสัญญาณที่ช่วยให้เรารู้สึกว่าสุขภาพของเรามีปัญหาหรือเกิดความเสี่ยงได้
 2. คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับอันตรายสำหรับความปลอดภัย:

  • เช่น อุบัติเหตุ หมายถึงเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดที่เกิดขึ้นและมีความเสี่ยงต่อความปลอดภัย
  • เสี่ยง หมายถึงสิ่งที่มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดอันตรายหรือเหตุการณ์ไม่คาดคิดที่อาจทำให้เกิดความเสียหาย
 3. คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับอันตรายสำหรับสิ่งแวดล้อม:

  • เช่น มลภาวะ หมายถึงสารหรือสิ่งของที่ถูกปล่อยลงสู่สิ่งแวดล้อมและสามารถทำให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพมนุษย์ได้
  • การปนเปื้อน หมายถึงสิ่งที่ถูกผสมผสานหรือเพิ่มเติมในสิ่งแวดล้อมโดยที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายหรืออันตรายได้
  • การก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หมายถึงกิจกรรมหรือสิ่งที่เกิดขึ้นที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในภูมิอากาศที่สามารถก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและมนุษย์ได้
 4. คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับอันตรายสำหรับชีวิตหรือสังคม:

  • เช่น ความรุนแรง หมายถึงการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตหรือสังคม
  • การละเมิดสิทธิ หมายถึงการกระทำที่ละเมิดสิทธิหรืออันตรายต่อความเป็นมิตรและความเท่าเทียมในสังคม
  • การคุกคาม หมายถึงการกระทำที่สร้างความกลัวหรือความวิตกกังวลแก่บุคคลหรือกลุ่มคน

การเข้าใจและรู้คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า อันตราย จะช่วยเพิ่มความตระหนักรู้และความรับผิดชอบในการป้องกันและจัดการกับสิ่งที่อาจเป็นอันตราย ไม่ว่าจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม หรือชีวิตและสังคม

4. คำแปลอื่นๆ ที่ใช้เพื่ออธิบายคำว่า อันตราย

เมื่อพูดถึงคำว่า อันตราย ในภาษาไทย มีคำแปลอื่นๆ ที่ใช้เพื่ออธิบายความหมายของคำนี้อย่างครอบคลุมและลึกซึ้ง ซึ่งสามารถใช้เพื่อเสริมความหมายหรือแสดงถึงระดับความรุนแรงของอันตรายได้ดังนี้:

 1. อันตราย: เป็นคำศัพท์ที่ใช้ในทางทั่วไปเพื่อพูดถึงสถานการณ์หรือสิ่งที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงหรือความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่งอาจเป็นผลมาจากความไม่ปลอดภัย ความผิดปกติ หรือสภาวะที่อาจส่งผลให้เกิดอันตรายต่อคนหรือสิ่งแวดล้อมโดยตรงหรืออ้อมค้อม

 2. เสี่ยง: เป็นคำที่ใช้เพื่ออธิบายสถานการณ์หรือสิ่งที่อาจทำให้เกิดความเสี่ยงหรือความเสียหายได้ ซึ่งอาจเป็นเหตุผลหรือตัวบ่งชี้ให้เห็นถึงความเสี่ยงและเป็นสัญญาณเตือนให้ผู้คนระมัดระวังเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น

 3. อับอาย: เป็นคำที่ใช้เพื่ออธิบายสถานการณ์หรือสิ่งที่มีความเสี่ยงและอันตรายมากขึ้นเมื่อเทียบกับความเสี่ยงทั่วไป คำว่า อับอาย เน้นถึงความรุนแรงและความสามารถในการก่อให้เกิดความเสียหายที่รุนแรงมากขึ้น

 4. น่ากลัว: เป็นคำที่ใช้เพื่ออธิบายสถานการณ์หรือสิ่งที่ทำให้เกิดความกลัวหรือความหวาดกลัว คำว่า น่ากลัว เน้นถึงการสร้างความเครียดและความกังวลในบรรยากาศที่อธิบายอันตรายที่เกิดขึ้น

 5. อันตรายร้ายแรง: เป็นคำที่ใช้เพื่ออธิบายความรุนแรงและอันตรายที่มีระดับสูงมาก ซึ่งอาจเกิดผลกระทบที่รุนแรงและส่งผลต่อชีวิตและสุขภาพของบุคคลหรือสิ่งแวดล้อมได้ คำว่า อันตรายร้ายแรง เน้นถึงความรุนแรงและความสามารถในการทำให้เกิดความเสียหายที่มหาศาลมากที่สุด

นี่เป็นคำแปลอื่นๆ ที่สามารถใช้เพื่ออธิบายคำว่า อันตราย ในภาษาไทยได้ ขึ้นอยู่กับบริบทและความเหมาะสมของคำศัพท์ที่ใช้ ในทางปฏิบัติการ การใช้คำแปลที่เหมาะสมและสื่อความหมายได้อย่างชัดเจนจะช่วยให้ผู้คนเข้าใจและรับรู้ถึงระดับความเสี่ยงและอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ดีกว่า

5. ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า อันตราย ในประโยคภาษาอังกฤษ

คำว่า อันตราย เป็นคำภาษาไทยที่ใช้เพื่ออธิบายสิ่งที่มีความเสี่ยงหรืออาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและสุขภาพของมนุษย์ ดังนั้น ในประโยคภาษาอังกฤษที่ใช้คำว่า อันตราย จะมีความหมายที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและอันตราย ต่อไปนี้คือตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า อันตราย ในประโยคภาษาอังกฤษพร้อมกับคำแปลไทย:

 1. Smoking is dangerous to your health.
  การสูบบุหรี่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของคุณ

 2. Its important to wear a helmet when riding a motorcycle because its dangerous not to.
  สำคัญที่จะสวมหมวกกันน็อคเมื่อขับรถจักรยานยนต์ เนื่องจากเป็นสิ่งที่อันตรายถ้าไม่สวม

 3. Swimming in the deep ocean can be dangerous if youre not a strong swimmer.
  การว่ายน้ำในทะเลลึกอาจเป็นอันตรายถ้าคุณไม่เป็นนักว่ายน้ำที่แข็งแกร่ง

 4. The construction site is dangerous due to the heavy machinery and potential hazards.
  สถานที่ก่อสร้างเป็นอันตรายเนื่องจากเครื่องจักรที่หนักและอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้

 5. Its risky to walk alone in the dark alley at night.
  การเดินเดียวในซอยที่มืดในตอนกลางคืนเป็นการอยู่ในอันตราย

 6. Playing with fire can be dangerous if youre not careful.
  การเล่นกับไฟอาจเป็นอันตรายถ้าคุณไม่ระมัดระวัง

 7. Its important to follow safety procedures in the laboratory to avoid any potential dangers.
  สำคัญที่จะปฏิบัติตามขั้นตอนความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้

 8. Texting while driving is extremely dangerous and can lead to accidents.
  การส่งข้อความผ่านโทรศัพท์มือถือขณะขับรถเป็นอันตรายมากและอาจ导致เกิดอุบัติเหตุ

 9. Climbing a mountain without proper equipment and training can be perilous.
  การปีนเขาโดยไม่มีอุปกรณ์และการฝึกซ้อมที่เหมาะสมอาจเป็นอันตราย

 10. The internet can be a dangerous place if youre not careful about protecting your personal information.
  อินเทอร์เน็ตอาจเป็นที่อันตรายถ้าคุณไม่ระมัดระวังในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

นี่คือตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า อันตราย ในประโยคภาษาอังกฤษพร้อมกับคำแปลไทย ซึ่งสามารถใช้ในการอธิบายสิ่งที่เสี่ยงหรืออันตรายต่อคนหรือสิ่งแวดล้อมได้

Categories: แบ่งปัน 82 อันตรายภาษาอังกฤษ

5 เสียงอันตราย ในภาษาอังกฤษ
5 เสียงอันตราย ในภาษาอังกฤษ

danger. (n) อันตราย, See also: ภัย, ภัยอันตราย, ภยันตราย, การเสี่ยงภัย, ความไม่ปลอดภัย, สถานการณ์อันตราย, Syn. peril, hazard, risk safety. detriment.(n) อันตราย, ภัย, ภยันตราย, ความไม่ปลอดภัย dangerous. (adj) มีอันตราย, ไม่ปลอดภัย, เป็นภัย, เป็นอันตราย, น่ากลัว(แฮซ’เซิร์ด) n. อันตราย, การเสี่ยง, สิ่งที่เป็นอันตราย, สิ่งที่ทำให้เกิดความลำบาก, ความไม่แน่นอน, เหตุบังเอิญ, อุบัติเหตุ, สิ่งกีดขวางในสนามกอล์ฟ vt. ทำให้เสี่ยง, เสี่ยง, ทำให้ประสบอันตราย, Syn. risk, danger, peril. hazardous.

See more: https://bekhoe.net/schedule/

Danger กับ Dangerous ต่างกันยังไง

[Danger กับ Dangerous ต่างกันยังไง]

ว่าด้วยคำศัพท์ Danger และ Dangerous ทั้งสองคำนี้เกี่ยวข้องกับแง่ความเสี่ยงและความไม่ปลอดภัย อย่างไรก็ตาม, คำว่า Danger เป็นคำนามที่ใช้ในการบ่งบอกถึงสิ่งที่เป็นภัยและสามารถก่อให้เกิดอันตรายได้ เช่น ภัยธรรมชาติ การดำเนินงานที่ไม่ปลอดภัย เป็นต้น

ในทางกลับกัน, คำว่า Dangerous เป็นคำคุณศัพท์ที่ใช้ในการเรียกอธิบายวัตถุหรือสถานการณ์ที่มีความเสี่ยงและอาจก่อให้เกิดอันตราย คำนี้เน้นถึงคุณสมบัติของวัตถุหรือสถานการณ์ที่เป็นอันตราย ไม่ว่าจะเป็นวัตถุที่อันตรายโดยธรรมชาติหรือเป็นผลจากการกระทำของมนุษย์ เช่น สารเคมีอันตราย การขับขี่อย่างไม่ปลอดภัย เป็นต้น

ดังนั้น Danger เป็นคำนามที่ใช้ในการพูดถึงสิ่งที่เป็นภัยและสามารถก่อให้เกิดความเสี่ยง ในขณะที่ Dangerous เป็นคำคุณศัพท์ที่ใช้ในการเรียกอธิบายวัตถุหรือสถานการณ์ที่มีความเสี่ยงและอาจก่อให้เกิดอันตราย

Hazard หมายถึงอะไร

[Hazard หมายถึงอะไร] คำว่า Hazard หมายถึงสิ่งที่อาจเป็นอันตรายหรือทำให้เกิดความเสี่ยงในตัวเองหรือสิ่งอื่นๆ อย่างเช่น อุบัติเหตุ สิ่งกีดขวางในสนามกอล์ฟ หรือสิ่งอื่นที่สามารถทำให้เกิดความลำบากหรือความไม่แน่นอนได้ คำว่า Hazard ใช้เพื่อบ่งบอกถึงความเสี่ยง อันตราย หรือความไม่ปลอดภัย และเป็นคำที่ใช้ในบริบททั้งทางวิทยาศาสตร์และชีวิตประจำวัน คำนี้มักใช้ร่วมกับคำเชิงวิชาการเพื่ออธิบายสถานการณ์หรือสิ่งที่เป็นอันตราย ดังนั้น คำว่า Hazard สามารถแปลได้เป็นคำว่า อันตราย, การเสี่ยง, สิ่งที่เป็นอันตราย, สิ่งที่ทำให้เกิดความลำบาก, ความไม่แน่นอน, เหตุบังเอิญ, อุบัติเหตุ, สิ่งกีดขวางในสนามกอล์ฟ และมีคำที่มีความหมายใกล้เคียงเช่น risk, danger, peril และ hazardous.

ภาษาอังกฤษเสริม – Milkkieblog
ภาษาอังกฤษเสริม – Milkkieblog
นำเข้าภาษาอังกฤษต้นฉบับอันตรายแก๊งอันตราย10-14หนุ่มภาษาอังกฤษอ่านโครงเรื่องนวนิยายนอกหลักสูตรผจญภัยหนังสือนิทานสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาพ่อแม่และลูกการอ่านหนังสือแบบโต้ตอบ Plain Packa | Lazada.Co.Th
นำเข้าภาษาอังกฤษต้นฉบับอันตรายแก๊งอันตราย10-14หนุ่มภาษาอังกฤษอ่านโครงเรื่องนวนิยายนอกหลักสูตรผจญภัยหนังสือนิทานสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาพ่อแม่และลูกการอ่านหนังสือแบบโต้ตอบ Plain Packa | Lazada.Co.Th
Safety Equipment | อุปกรณ์ป้องกันอันตราย | 17 คำศัพท์ใหม่ ภาษาอังกฤษ - Youtube
Safety Equipment | อุปกรณ์ป้องกันอันตราย | 17 คำศัพท์ใหม่ ภาษาอังกฤษ – Youtube
รับแปลเอกสารข้อมูลความปลอดภัย Safety Data Sheet (Sds) หรือ Msds เป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ตามระบบGhs
รับแปลเอกสารข้อมูลความปลอดภัย Safety Data Sheet (Sds) หรือ Msds เป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ตามระบบGhs

See more here: bekhoe.net

สารบัญ

1. คำแปลของ อันตราย ในภาษาอังกฤษ
2. ความหมายและการใช้งานของคำว่า danger
3. คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า อันตราย
4. คำแปลอื่นๆ ที่ใช้เพื่ออธิบายคำว่า อันตราย
5. ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า อันตราย ในประโยคภาษาอังกฤษ
Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *